Algemene voorwaarden Dandy Dog

Deze voorwaarden gelden voor alle webwinkels die onder KynoConcepts v.o.f. worden gedreven.

Prijzen

Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief BTW. Type- en invoerfouten voorbehouden. Wanneer u op een eerder tijdstip een lagere prijs voor een product heeft zien staan, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. 

Betaling

De betaling kan worden voldaan per iDeal (voor Nederlandse klanten), SoFort (D), BanContact (B), met mastercard of VISA, per bankoverschrijving en/of AfterPay.

Levering en nalevering

Bestellingen die op werkdagen voor 14.00 uur bij ons binnen zijn, worden normaliter dezelfde dag verzonden (mits alle artikelen voorradig zijn). In principe leveren wij enkel de complete levering, tenzij anders met u is overlegd.

Mocht het bestelde product een verwachte levertijd hebben van 2 weken of langer, dan leveren wij in principe de rest van uw bestelling uit en sturen het ontbrekende artikel zo spoedig mogelijk na, uiteraard zonder extra kosten!

Voor nalevering van producten die wij op uw verzoek bij één van onze leveranciers bestellen, berekenen wij de kosten voor standaardverzending. Aan toezeggingen met betrekking tot de termijn waarop wij een product denken te kunnen leveren, kunnen geen rechten worden ontleend.

Heeft u haast met uw bestelling en wilt u weten of wij het pakket dezelfde dag kunnen versturen? Bel ons in dat geval, zodat we u daarover direct kunnen informeren. Ons telefoonnummer: : 0522-440512. 

Artikel Ruilen

Als u een artikel (of meerdere) wilt ruilen voor een ander artikel, zullen wij u, na ontvangst van het te ruilen artikel, het nieuwe artikel toesturen. Wanneer het nieuwe artikel een hoger bedrag betreft, zullen wij u een betaalverzoek sturen voor dit bedrag; een evt. creditering zal plaatsvinden na de 14 dagen zichttermijn.

Retourneren

Wilt u één of meer van de door u bestelde producten terugsturen, dan kan dat natuurlijk. U heeft alle producten 14 dagen lang vrijblijvend op zicht, gerekend vanaf de dag van bezorging. Wilt u een artikel terug willen sturen, neemt u dan contact op met de klantenservice: 0522-440512  of mail: info@dandydog.nl.

Wij nemen alleen ongebruikte producten, in de originele onbeschadigde verpakking, terug. (crediteren van het bedrag zal plaatsvinden na controle van de retourzending).

Verkeerd product in de doos? Er mist een artikel?

Fouten maken is menselijk en het kan wel eens gebeuren dat u artikel A heeft besteld, maar B in de doos geleverd krijgt, of er mist een artikel. Wij vragen u om ons dit binnen 2 werkdagen na ontvangst te melden, zodat we een passende oplossing kunnen overleggen. U kunt hierover een mail sturen naar klantenservice@dandydog.nl of telefonisch via nummer 0522-440512.

Indien nodig kan er een ophaal-opdracht met u worden afgesproken. Wij behouden ons het recht voor om uw melding aan de hand van het gewicht van het pakket en de interne controleformulieren te verifiëren.

Garantie

Op een deel van de producten op deze website geldt een garantietermijn.  Dit staat vermeld bij de productbeschrijving. De garantie betreft fabriek- en/of materiaalfouten en vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, de gebreken zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, het artikel slecht is onderhouden of als er sprake is van nalatigheid (o.a. kauw- en bijtschade). Als bij normaal gebruik, volgens de bestemming van het betreffende product, gebreken optreden, worden deze door Dandy Dog hersteld. 

Wij hanteren een z.g.n. Carry-In garantie: u brengt het product bij ons, of stuurt het ons toe (na overleg met onze klantenservice). Mocht na onderzoek blijken dat het speeltje niet goed is geweest, crediteren wij het volledige aankoop bedrag binnen 5 werkdagen. Indien u aanspraak wilt maken op de garantie, kunt u hierover een mail sturen naar klantenservice@dandydog.nl of telefonisch contact opnemen via nummer 0522-440512.

Mocht u het product niet kunnen of willen terug sturen, kan er met foto's e.e.a. worden overlegd, echter zal er nooit een (volledige of gedeeltelijke) creditering van het product plaatsvinden, maar wordt u een tegoedbon aangeboden met een maximale waarde van het product.

Productinformatie 

In deze online shop zullen wij altijd de laatst beschikbare informatie over een product vermelden. Op grond van nieuwe inzichten, de beschikbaarheid van grondstoffen of aanpassingen in de wetgeving blijven fabrikanten producten verbeteren en aanpassen. Niet altijd worden wij daar direct van op de hoogte gesteld waardoor het voor kan komen dat de informatie op de website af kan wijken van de informatie die u bij of op het product aantreft.

Bezorgen buiten Nederland

Wij sturen uw bestelling graag naar u toe. Wij berekenen u hiervoor wel extra bezorgkosten. Kijk voor deze kosten bij bestellen vanuit het buitenland. U kunt uw bestelling doorgeven via onze online shop.

Aansprakelijkheid

Dandy Dog aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door u geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt. Indien onze verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van hetgeen door ons had moeten worden geleverd, dan wel tot het bedrag dat wij terzake daadwerkelijk op derden verhalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overschrijding van de leveringstermijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte zaken (gevolgschade). Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de bij ons aangeschafte producten.

Klachten, geschillen en toepasselijk recht

Mocht u ondanks onze zorg klachten hebben over de producten, of over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u deze klachten schriftelijk of per email (klantenservice@dandydog.nl) aan ons kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen om met u tot een passende oplossing te komen. Mochten wij niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wijzen wij u op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de consumentenbond. Eventuele geschillen in Nederland dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Overmacht

Dandy Dog heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Dandy Dog gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Dandy Dog kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.